Play video
Att starta och bygga upp arbetet kring psykisk hälsa - från främjande och förebyggande till högspecialiserade insatser
Så hänger statliga satsning och nationellt programområde ihop
Vikten av arbetssätt för att utbyta kunskap och former för samarbete
Programområdet, kopplingen till kommunerna
Första steget GAP-analys
Det handlar om mötet med medborgaren - där bästa tillgängliga kunskap ska användas
Kommunen självklar samverkanspart
Vård- och insatsprogram (VIP) - ett samlat kunskapsstöd
Så tas VIP fram
Arbetsgrupp för VIP, tidig förankring av VIP:s användbarhet
Att sprida VIP och testa användbarhet
System under utveckling som vi bygger tillsammans
Brett angreppssätt och samverkan med andra programområden framgångsfaktor
Tips för att skapa samsyn kring bästa tillgängliga kunskap
Hur stor är en arbetsgrupp för att fånga in flera perspektiv?
Hur gjort GAP-analys och vad har varit utmanande i det?
Koppling till kommuner och samverkansstrukturer
Kontinuerlig samverkan för att fånga och bibehålla relevanta perspektiv
Presentationsmaterial och mer information på uppdragpsykiskhalsa.se
Koppling till Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK)

Öppet forum – Erfarenheter från NPO Psykisk hälsa

Varmt välkomna till Öppet forum med tema Erfarenheter från Psykisk hälsa. Med oss i studion har vi Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag psykisk hälsa, som bland annat kommer att berätta om vad som har varit framgångsfaktorer i arbetet inom området och hur samverkan med kommunerna har byggts upp.

Populäraste
Senaste
Live kalender

No videos found

Handla klimat- och miljsösmart

Därför är den nya dataskyddsförordningen viktig!

Film på 25 sekunder där Vesna Jovic, vd, SKL berättar varför den nya dataskyddsförordningen är så viktig.

Informationssäkerhetsenkät 2019

Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan Inera AB.mp4

Webbsändning om språk och integration för föräldralediga

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Intervjuer med handlingsplanens projektansvariga, projektledare och representant för Skolverket.

Budget Inera AB.mp4

Introduktion till funktion för koordinering - Att arbeta som rehabiliteringskoordinator

Filmen ger en introduktion till uppdraget som rehabiliteringskoordinator i hälso- och sjukvården och till de tre ansvarsområdena individuellt stöd till patienten, intern samordning och samverkan, samt extern samverkan. Du får möta rehabiliteringskoordinator Hannele Björksell som beskriver hur koordinering av en patients sjukskrivning och rehabilitering kan gå till.

Skyldighet att upprätta plan för återgång i arbete

Information om ny skyldighet som träder i kraft från den 1 juli 2018

Om Ineras kommunsatsning.mp4

Nationella läkemedelslistan och kommunerna

Göteborgsmodellen - stöd för att mäta arbetstyngd

Med Göteborgsmodellen kan chefer följa hur socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården upplever sin arbetssituationen. Modellen har utvecklats under ett antal år och används i flera stadsdelar, och har även fått efterföljare i andra kommuner runt om i landet.

Presentation PrimärvårdsKvalitet

Presentation PrimärvårdsKvalitet
10.00 – 10.15 Inledning, om nationell kompetenssatsning om psykisk hälsa i primärvården Henrik Tunér, Sveriges Kommuner och Landsting 10.15 – 11.45 Vårdsamordnare i Västra Götalandsregionen Tillgänglighet och kontinuitet är centralt för patienter med psykisk ohälsa. Det är också grunden i funktionen vårdsamordnare psykisk ohälsa i primärvården i Västra Götalandsregionen. I dagsläget är ca 110 vårdcentraler aktiva i utvecklingsarbetet med funktionen vårdsamordnare. Christina Möller (regionutvecklare) och Christina Ramnfors (projektledare), Västra Götalandsregionen 11.45 – 12.45 LUNCH 12.45 – 14.00 Integrerad beteendehälsa (IBH) Arbetet i primärvården utmärks av hög tillgänglighet, stegvis vård och samarbete mellan olika professioner. Integrerad beteendehälsa är inte i första hand en behandlingsmetod, utan en organisatorisk förändring av vårdcentralens arbete med syfte att kunna ge bättre vård till fler patienter. Jan Bylund, leg psykoterapeut på Sävja vårdcentral i Uppsala, utbildare i integrerad beteendehälsa, samt Roland Olofsson Dolk, medicinsk rådgivare Kronoberg 14.00 – 14.30 Fikapaus 14.30 – 15.30 Transdiagnostisk gruppbehandling – fördelar och utmaningar Om värdet av transdiagnostisk gruppbehandling med digitalt stöd, för den enskilde behandlaren, patienterna och verksamheten i stort. Maria Lalos, leg psykolog under specialisering i klinisk psykologi 15.30 – 16.00 Summering av dagen Hur delar jag med mig av ny kunskap till mina kollegor på hemmaplan? Henrik Tunér, Sveriges Kommuner och Landsting

Webbsändning-Arbetssätt för psykisk hälsa i primärvården

Webbsändning-Arbetssätt för psykisk hälsa i primärvården

10.00 – 10.15 Inledning, om nationell kompetenssatsning om psykisk hälsa i primärvården Henrik Tunér, Sveriges Kommuner och Landsting 10.15 – 11.45 Vårdsamordnare i Västra Götalandsregionen Tillgänglighet och kontinuitet är centralt för patienter med psykisk ohälsa. Det är också grunden i funktionen vårdsamordnare psykisk ohälsa i primärvården i Västra Götalandsregionen. I dagsläget är ca 110 vårdcentraler aktiva i utvecklingsarbetet med funktionen vårdsamordnare. Christina Möller (regionutvecklare) och Christina Ramnfors (projektledare), Västra Götalandsregionen 11.45 – 12.45 LUNCH 12.45 – 14.00 Integrerad beteendehälsa (IBH) Arbetet i primärvården utmärks av hög tillgänglighet, stegvis vård och samarbete mellan olika professioner. Integrerad beteendehälsa är inte i första hand en behandlingsmetod, utan en organisatorisk förändring av vårdcentralens arbete med syfte att kunna ge bättre vård till fler patienter. Jan Bylund, leg psykoterapeut på Sävja vårdcentral i Uppsala, utbildare i integrerad beteendehälsa, samt Roland Olofsson Dolk, medicinsk rådgivare Kronoberg 14.00 – 14.30 Fikapaus 14.30 – 15.30 Transdiagnostisk gruppbehandling – fördelar och utmaningar Om värdet av transdiagnostisk gruppbehandling med digitalt stöd, för den enskilde behandlaren, patienterna och verksamheten i stort. Maria Lalos, leg psykolog under specialisering i klinisk psykologi 15.30 – 16.00 Summering av dagen Hur delar jag med mig av ny kunskap till mina kollegor på hemmaplan? Henrik Tunér, Sveriges Kommuner och Landsting

Vuxenutbildningen i Sverige

Programledare: Karin Falck

Individuellt stöd till patienten - Att arbeta som rehabiliteringskoordinator

Filmen belyser rehabiliteringskoordinatorns roll som individuellt stöd till patienten. Du får se hur ett kartläggningssamtal kan gå till. Rehabiliteringskoordinatorer inom primärvård och sjukhus berättar om vikten av ett stödjande förhållningssätt till patienterna och att anpassa stödet efter patientens behov.

Öppet forum om Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019/Öppna jämförelser och Vården i siffror

Varmt välkomna till Öppet forum i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Denna gång är temat upplägget för Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019/Öppna jämförelser och områdesrapporter i Vården i siffror – verktyg för att förbättra hälso- och sjukvård.
Mer