Play video
Att starta och bygga upp arbetet kring psykisk hälsa - från främjande och förebyggande till högspecialiserade insatser
Så hänger statliga satsning och nationellt programområde ihop
Vikten av arbetssätt för att utbyta kunskap och former för samarbete
Programområdet, kopplingen till kommunerna
Första steget GAP-analys
Det handlar om mötet med medborgaren - där bästa tillgängliga kunskap ska användas
Kommunen självklar samverkanspart
Vård- och insatsprogram (VIP) - ett samlat kunskapsstöd
Så tas VIP fram
Arbetsgrupp för VIP, tidig förankring av VIP:s användbarhet
Att sprida VIP och testa användbarhet
System under utveckling som vi bygger tillsammans
Brett angreppssätt och samverkan med andra programområden framgångsfaktor
Tips för att skapa samsyn kring bästa tillgängliga kunskap
Hur stor är en arbetsgrupp för att fånga in flera perspektiv?
Hur gjort GAP-analys och vad har varit utmanande i det?
Koppling till kommuner och samverkansstrukturer
Kontinuerlig samverkan för att fånga och bibehålla relevanta perspektiv
Presentationsmaterial och mer information på uppdragpsykiskhalsa.se
Koppling till Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK)

Öppet forum – Erfarenheter från NPO Psykisk hälsa

Varmt välkomna till Öppet forum med tema Erfarenheter från Psykisk hälsa. Med oss i studion har vi Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag psykisk hälsa, som bland annat kommer att berätta om vad som har varit framgångsfaktorer i arbetet inom området och hur samverkan med kommunerna har byggts upp.

Populäraste
Senaste
Live kalender

No videos found

Skyldighet att upprätta plan för återgång i arbete

Information om ny skyldighet som träder i kraft från den 1 juli 2018

Göteborgsmodellen - stöd för att mäta arbetstyngd

Med Göteborgsmodellen kan chefer följa hur socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården upplever sin arbetssituationen. Modellen har utvecklats under ett antal år och används i flera stadsdelar, och har även fått efterföljare i andra kommuner runt om i landet.

Nära vård – så utvecklar vi svensk hälso- och sjukvård

Det finns en bred samsyn om behovet av att föra vården och omsorgen närmare patienterna. Men hur ska det gå till rent praktiskt? Det krävs konstruktiva lösningar när det gäller arbetssätt, lagstiftning och finansiering.

Den sociala barn- och ungdomsvården

Regelbundna webbsändningar med Karin Falck där sakkunniga från SKL berättar om de senaste nyheterna, forskningsrapporterna och trenderna. Även externa gäster från myndigheter, regioner och verksamheter deltar. Målgrupp för sändningarna är alla som är verksamma inom den sociala barn- och ungdomsvården, även politiker. Om du vill veta mer om innehållet eller tipsa om saker vi borde berätta om, kontakta karin.falck@skl.se

Mats Bojestig om landsting och regioners system för kunskapsstyrning

Budgetdagen 2019

Introduktion till funktion för koordinering - Att arbeta som rehabiliteringskoordinator

Filmen ger en introduktion till uppdraget som rehabiliteringskoordinator i hälso- och sjukvården och till de tre ansvarsområdena individuellt stöd till patienten, intern samordning och samverkan, samt extern samverkan. Du får möta rehabiliteringskoordinator Hannele Björksell som beskriver hur koordinering av en patients sjukskrivning och rehabilitering kan gå till.

Nyttorealisering - Praktiska tips

Därför är den nya dataskyddsförordningen viktig!

Film på 25 sekunder där Vesna Jovic, vd, SKL berättar varför den nya dataskyddsförordningen är så viktig.

Presentation PrimärvårdsKvalitet

Presentation PrimärvårdsKvalitet

Vuxenutbildningen i Sverige

Programledare: Karin Falck

Vård och omsorgsnytt

Kl 16.00-17.00, 22 augusti 2018

Lokala förutsättningar, nationella ramar – så utvecklar vi skolan

En bra skola behöver utvecklas utifrån lokala behov och förutsättningar. Det kommunala huvudmannaskapet är en garant för det. Tillsammans med att staten står för ramar på en nationell nivå.

Skarpt läge - hur rustar vi oss mot det förändrade klimatet?

Värmeböljor och översvämningar. Stormar och bränder. Klimatförändringarnas effekter sker redan här och nu. De drabbar enskilda, organisationer och näringsliv och orsakar stora samhällsekonomiska kostnader. Seminarium i Almedalen, kl 13:30-14:15, måndag 1 juli 2019 I panelen: Carola Gunnarsson, 1:e vice ordförande SKL Maria Gardfjell, vice ordförande miljöutskottet Peter Mohlin, länsråd Gotland

Digital kompetensutveckling och digital transformation

Offentliga Rummet, Västerås. Region Västerbotten har under senaste åren arbetat med initiativ och projekt riktade mot såväl kommuner som privata företag förmatt öka den digitala kompetensen och den digitala transformationen. Det har visat sig att det finns fler likheter än skillnader i angreppssätt och metoder, här redovisas erfarenheter och effekter av detta arbete. SKL presenterar kommande insatser i ett digitala kompetenslyft för ledande förtroendevalda och tjänstepersoner. Vi får också ta del av en forskares syn på vad kommuner och regioner behöver tänka på i arbetet med en ökad digitalisering. Panelsamtal, reflexioner, erfarenheter och handfasta tips om digital kompetens och transformation av verksamheter. Möt Region Västerbotten, forskare och SKL. Medverkande: Anders Nordh, SKL Elin Wihlborg, Linköpings Universitet Lars Eriksson, Region Västerbotten Magnus Rudehäll, Region Västerbotten

Agenda för integration 25 april 2019

Öppet forum om Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019/Öppna jämförelser och Vården i siffror

Varmt välkomna till Öppet forum i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Denna gång är temat upplägget för Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019/Öppna jämförelser och områdesrapporter i Vården i siffror – verktyg för att förbättra hälso- och sjukvård.

Öppen förskola i Stockholm - vägen till integration

Öppna förskolan i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning i Stockholm fokuserar på kvinnor från andra länder för att bryta deras isolering och underlätta deras integration.
Mer